Algemene voorwaarden

1. Behalve bijzondere voorwaarden, door ons vermeld op onze offerte, op onze orderbevestiging of op de voorzijde van onze factuur, zijn bij uitsluiting van elke andere enkel de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. Onze bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de 8 dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

4. Het protest tegen onze facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Gelieve steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

5. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders werd bedongen.

6. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 12% op jaarbasis. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van € 75,00. Inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

7. In geval van annulering door de koper is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van de waarde van de bestelling, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.

8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

9. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de verkoper. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op de hem meegedeelde datum, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

10. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

11. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

12. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen en prestaties stop te zetten.

13. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

14. De goederen worden verzonden op risico van de verkoper, tenzij in geval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de verkoper.

15. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke voortvloeit uit de geleverde prestaties of uit het gebruik van geleverde goederen.

16. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbating heeft.

 

Boven